# عشق

فقط کاش

کـــاش بـــودی...خـوب بـه چـشـمـهـایـت نـگـاه مـیـکـردم... از نـزدیـک! دسـتـانـت را مــیـگـرفـتـم! آنـقـدر نـزدیـکـم بـودی کـه گـرمای نـفـس هـایـت را حـــس مـیـکـردم! خــوب عـطـرت را ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 22 بازدید

قول

امدم ... رفتی ... وقت خواستی ... امدی قهر کردم ... فرصت دادم ... خواستم اما ... وقتش نبود ... به خاطر خودت ... دیگر نیامدی .... البته ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 21 بازدید