دیییییییی

یکی بره بخره برام ازینا . این سومیرو بوستان داره لفطا یکی بره برام بخره 

خخخخخخ

دستمزد =ماچ از من 

/ 0 نظر / 12 بازدید