منتظرت هستیم

قلبـــــDeco-mail pictograms (simple)ـــــــ مـלּ .....

بَـر عـکـســــــــ قلبـــــDeco-mail pictograms Heartــــ هاے כیــگر یـکـ 5 وآرونـﮧ نیستــــ☆ Deco-mail pictograms simple ★ـــــ !!!!

یـکــ ۴ گوشـﮧ سـآכه و صمیمیستـــــ☆ Deco-mail pictograms simple ★ـــــ...

کـﮧ بـﮧ انـכازه هَـــر 4 نفرمــDeco-mail pictograms Heartــآלּ گوشـﮧ כارכ..

כستِـــــ כلتنگــے اتــــ رـآ بگیــــر و بیـــDeco-mail pictograms monochrome, color, white, black, simpleــآ...Traffic.  Deco-mail pictograms of car license

مـלּ و تنهـはーと のデコメ絵文字ــآیے اَمـــ منتظـえんぴつ、シンプル のデコメ絵文字ـــرتـــ هَستیـــم!!Deco-mail pictograms black, black and white, of simple

 

 


/ 1 نظر / 13 بازدید
همایون

چقدر زیبا ... تشکر [لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]