منو بکش و راحتم کن ...

دلتنگ که باشی 

ادم دیگری میشوی 

خشن تر ... عصبی تر ... کلافه تر و تلخ تر 

و جالبتر اینکه با اطرافیان هم کاری نداری ... 

همه اش را نگه میداری و دقیقا سر کسی خالی میکنی 

که دلتنگش شدی ..... 

/ 2 نظر / 39 بازدید
+ بی عصب

سلام D اجتماع C ؛ لینکت کنم؟ [شیطان]

+ بی عصب

سلام D اجتماع C ؛ لینکت کنم؟ [شیطان]