میدونم

آهـای تـویـی کـه تـو آیـنـه واسـتـادی و داری سـرم فـریـاد مـیـکـشـی !

دهـنـتـو بـبـنـد...

خـفـه شـو، آروم بـاش...

خـودم مـیـدونـم!

بـا چـشـمـای خـیـسـت زل زدی بـه مـن کـه چـی بـشـه؟!!

مـن مـیـدونـم خـســــــتــه ای ...

مـیـدونــــــم ...


 

/ 1 نظر / 11 بازدید
همایون

بسیار لطف و پر معنی بود تشکر [لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]