فقط کاش

کـــاش بـــودی...
خـوب بـه چـشـمـهـایـت نـگـاه مـیـکـردم...

از نـزدیـک!

دسـتـانـت را مــیـگـرفـتـم!

آنـقـدر نـزدیـکـم بـودی کـه گـرمای نـفـس هـایـت را حـــس مـیـکـردم!

خــوب عـطـرت را بـــو مـیـکـشـیـدم!

مـوقـع بـوسـیـدنت از تـه دل مـیـبـوسـیـدمـت...

از تـه دل مـیـبـوسـیـدمـت...

از تـه دل لـمـسـت مـیـکـردم!

از تـه دل نـگـاهـت مـیـکـردم...

از تـه دل صـدایـت مـیـکـردم!

از تـمـام لـحـظات بـا هـم بـودن نـهـایـت اسـتـفـاده را مـیـکـردم!

کـــاش بـــودی...

/ 2 نظر / 14 بازدید
حسین

ای کاش! آخیییییییییی[ناراحت]

علی تهتاغاری

سپی شکلک گزاشتنت تو حلقم هنوز دارم میخندم بهشون :)))