.............

اگہ رفتی سوپری دلت لواشک نخواست!


اگہ رفتی پارک سوار تاب نشدی!


اگہ با دوستات رفتی بیرون مسخرہ بازی در نیاوردی!


اگہ دیگہ بستنی چوبی و پفک نمیخوری...


خلاصہ اگہ دیگہ مثل قبل نیستی...


خودت بہتر از ھر کس دیگہ ای میدونی ک چہ بلائی سر خودت و

دلت و احساست آوردی!!

/ 2 نظر / 11 بازدید

راست میگی خدانکنه پیش بیاد

pooya

منم از این گازا میخوام[ناراحت]