غزل میشوم ......

می دانم روزی خواهد رسیدکه تو نگاه می کنی و من؛شعر می گویم...تو می خندی و من؛شعر می گویم...تو راه می روی؛آواز می خوانی؛می نشینی؛و شب ها...با همان آرامش خاص خودتبه خواب می رویو من؛غَــــــزَل می گویم...غَـــــــزَل می شوم...و تو می شوی اولین و زیباترین؛کتاب شعرعاشقانه ی تاریخ که نَفَس می کشد ...

 

/ 0 نظر / 18 بازدید