SEPINOOD

دست نوشته های یک بیمار مبتلا به مرگ مغزی

........
ساعت ۸:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱٦  کلمات کلیدی:
ای مـــــــــرد
زن اگر شیـــــطنت نکند
اگر بـــــــــرای گریه، دلتنگی،
خستگی به آغوشـــــــت پناه نیاورد
اگر تمام حرفهایش را برای تو نــــــگوید
اگر حسادتش را از روی بزرگی عشـــــــقش نبینی..
اگر صدایـــــش دلت را نلرزاند
که زن نیــــــــست
زن سراسر ناز اســــــــت و نیــــاز
و تو مـــرد تو اســـــطوره زندگی زنی
پس مرد بـــــــــاش نه نامــــــرد....